Hem Foderkunskap Kvalitet och innehåll Produktsäkerhet - från råvara till färdig djurmat

Produktsäkerhet – från råvara till färdig djurmat

Vi vill att du ska känna dig trygg med att produkten vi levererar inte bara uppfyller din katt eller hunds näringsbehov, utan också är säker för din katt eller hund att äta. Royal Canin har genom åren samlat en gedigen erfarenhet av fodertillverkning. Vi känner till vilka steg i processen som måste övervakas särskilt noga för att slutprodukten ska bli så säker som möjligt. Läs mer om det arbetet. Följ med på en resa genom kvalitetskontrollerna!

Bakom var och en av våra produkter finns ett noga utformat recept. Varje enskilt recept utvecklas med stor precision för att uppnå en specifik näringsprofil anpassad för just de individer fodret är avsett för. Gemensamt för alla våra produkter är optimerad smältbarhet, precist näringsinnehåll och hög smaklighet.

När det gäller de råvaror vi använder väljs dessa ut med hjälp av en rad olika högt ställda kriterier. Innan vi väljer att använda en viss typ av råvara måste leverantören alltid kontrolleras, bedömas och godkännas av oss. Detta sker genom omfattande kvalitetsrevisioner där inte enbart näringsvärde och kvalitet på själva råvaran ingår, utan också analys och utvärdering av produktionsanläggningen, säkerhet och kvalitetssystem, spårbarhet och kapacitet för förbättringar och innovationer bedöms. Detta arbetssätt ger oss möjligheten att ställa extremt höga krav på våra leverantörer att alltid hålla den kvaliteten vi kräver. Vi tillämpar samma arbetssätt och urvalskriterier på alla våra fabriker runt om i världen.

Alla råvaror kontrolleras noggrant

Ingen av de lastbilar som levererar råvaror till våra fabriker får lossa sin last utan att den konstaterats fri från potentiellt farliga mögelgifter och andra skadliga ämnen. Detta sker genom provtagning och laboratorieanalys. Vi tar alltid ett representativt stickprov från varje enskild råvaruleverans. På labbet görs först en visuell bedömning av provet där sensoriska egenskaper såsom utseende och lukt bedöms. Därefter analyseras provet för att utesluta förekomst av mögelgifter (mykotoxiner) och andra främmande ämnen. Även råvarans näringsinnehåll och kvalitet (oxidation) kontrolleras. Här använder vi oss av gaskromatografi och en metod som kallas för NIR (Near Infrared Reflectance System). NIR kan liknas vid ett fingeravtryck på råvaran. Råvarans ljusabsorption mäts med hjälp av infrarött ljus, vilket resulterar i en analyskurva som kan jämföras med en mycket stor mängd sparade och konstaterat godkända prover. Tack vare att vi har en mycket omfattande global intern analysdatabas ger NIR analysen oss ett snabbt kvantitativt svar på en mängd olika näringsvärden. Vi använder den också som en ren kvalitativ fingeravtrycksmetod för att fånga avvikelser som idag är okända. Partier som avviker från den kurva som råvaran i normala fall brukar ge, stoppas och analyseras vidare till dess orsaken är funnen. Inte förrän samtliga prover har analyserats och godkänts, vilket tar ungefär en timme, får lastbilen lossa sin last. Uppfyller inte leveransen våra kvalitetskrav, får lastbilen vända tillbaka igen. Detta är vi stenhårda med. Vi har full spårbarhet på ingående råvaror. Prov från varje råvaru- och tillverkningsparti sparas i 18 månader. Skulle vi få rapporter om att något inte står rätt till i ett tillverkningsparti möjliggör detta att vi kan agera snabbt. Råvarubiblioteket där alla prover förvaras innehåller i dagsläget cirka 4 000 prover. Royal Canin har en databas som innehåller mer än 22 000 råvaruprover!

Från råvara till foder

Från det att råvarorna anländer till fabriken tills dess att torrfodret är producerat och paketerat, är det en lång och komplicerad process. Royal Canin arbetar efter en standardiserad arbetsmetod som kallas HACCP, Hazard Analysis Critical Control Points. Det är en arbetsmetod som systematiskt kartlägger och kontrollerar potentiella faror i livsmedel- eller fodertillverkning med syfte att garantera en säker produkt. De steg som räknas som kritiska kontrollpunkter är sådana som är kritiska för produktsäkerheten, det vill säga om något går fel i just ett av dessa steg riskerar produktsäkerheten att påverkas negativt. I tillverkningen av Royal Canins torrfoder har vi identifierat fem kritiska punkter: dosering av råvaror, extruderingstemperatur, torkning, kylning och metalldetektion.

Pilotfabriken!

Ett viktigt led i produktsäkerheten är pilotfabriken som finns i vår franska fabrik i Aimargues. Pilotfabriken är en kopia av den stora fabriken fast i litet format. Pilotfabriken är ovärderlig för oss då det gäller produktutveckling eftersom den gör det möjligt att provtillverka mycket små batcher. På så vis kan vi säkerställa att produkten håller en hög näringsmässig, hygienisk och säkerhetsmässig kvalitet innan fodret börjar tillverkas i den stora fabriken.

Dosering av råvaror

För att doseringen av olika råvaror i ett recept ska ske med hög precision är det viktigt att vågarna som väger upp de olika råvarorna är kalibrerade. Dessutom måste de vara mycket exakta eftersom de ska kunna mäta upp råvaror i väldigt varierande kvantitet allt från milligram till ton. Vågarna i våra fabriker kontrolleras och kalibreras regelbundet för att garantera den näringsmässiga balansen, och för att produkter från olika tillverkningsomgångar ska ha samma jämna kvalitet.

Extrudering

Efter att råvarorna vägts, malts och blandats är det dags för extrudering. Det innebär att blandningen kokas under högt tryck. Denna tillagning innebär bland annat att stärkelsen i produkten blir lättsmält och att eventuella mikroorganismer avdödas. Det är också denna kokning som ger torrfoderkulan dess form. Alla tillverkningsbatcher måste uppnå en temperatur om minst 92 ºC för att få gå vidare till nästa steg i processen.

Torkning

När foderbitarna kommer från extruderingen innehåller de runt 25 % vatten. För att torrfodret ska kunna lagras är det viktigt att vattenhalten är låg. En hög vattenhalt gör det väldigt lätt för exempelvis mögel att växa till. För att sänka vattenhalten torkas foderbitarna. Efter torkningen mäts vattenhalten och vattenaktivitet på produkten för att garantera att dessa ligger inom uppsatta riktvärden. Våra torrfoder innehåller 7-9 % vatten efter torkning.

Kylning

Efter torkningen är foderbitarna fortfarande varma. Innan de packas måste de kylas, annars finns stor risk för att det bildas kondens i påsarna vilket i sin tur gör att mögel kan växa till.

Metalldetektor

Efter torkningen förpackas torrfodret i plast- eller pappersförpackningar. För att eliminera risken för att någon liten metallbit från exempelvis tillverkningslinjen, hamnar i foderpåsarna, går alla produkter som lämnar våra fabriker genom metalldetektorer. Dessa metalldetektorer är mycket känsliga och registrerar även mycket små metallbitar, till och med om en metallbit skulle hamna inuti en foderbit.

Batchbibliotek och reklamationsdatabas

Från alla färdiga tillverkningsbatcher sparas ett prov i ett så kallat batchbibliotek. Detta i kombination med full spårbarhet på alla våra produkter och deras ingredienser leder till att vi effektivt kan utreda misstanke om produktfel. Alla Royal Canins enheter runt om i världen är anslutna till en gemensam databas för reklamationer. Detta innebär att en reklamation som läggs in i databasen från Sverige kan jämföras med reklamationer från samma batch i hela världen. Med hjälp av vårt reklamationssystem fångar vi snabbt om vi, trots mycket god kontroll av råvaror och processer, har bristande produktkvalitet.

Produktsäkerhet som tål att jämföras

Var och en av våra produkter tillverkas med stor precision och hög säkerhet. Våra råvaror väljs ut med hänsyn till sitt näringsinnehåll, sin kvalitet och funktion samt att råvaran är miljömässigt hållbar. Varje steg i tillverkningsprocessen övervakas noggrant för att minimera och undvika produktrisker. Detta gör vi för att vi vill att du ska känna dig trygg med att produkten vi levererar inte bara uppfyller din katt eller hunds näringsbehov, utan också är säker för din katt eller hund att äta. Våra foders höga produktsäkerhet är något vi är mycket stolta över!

Royal_Canin_Dog_Cat

Vi använder Cookies för att ge dig din bästa onlineupplevelse. Genom att klicka i TILLÅT godkänner du att vi använder Cookies i enlighet med våra riktlinjer för cookies.
Cookie Settings